REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FOXO365.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://foxo365.pl (dalej jako: „Foxo365.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem Foxo365.pl jest umożliwienie usługobiorcy zapoznania się z zakresem naszej działalności oraz asortymentem prezentowanych usług. Serwis Internetowy udostępnia przy tym narzędzia techniczne pozwalające nawiązać z nami szybko kontakt i zapytać o szczegóły ewentualnej współpracy.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zapytań, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Foxo365.pl. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Foxo365.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług,

Zespół Foxo365.pl

 

1)     O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka DELKOM 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037202; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP: 5881943861; REGON: 19202076900000, adres poczty elektronicznej: info@foxo365.pl oraz numer telefonu: 58 506 55 76 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)     DEFINICJE
 1. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
  2. FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zapytania, w szczególności poprzez wybranie interesującej go Usługi.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, FOXO365.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://foxo365.pl.
  7. USŁUGA – odpłatna usługa, której wykonanie na rzecz Usługobiorcy jest przedmiotem umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą poza Serwisem Internetowym na podstawie Zapytania Usługobiorcy.
  8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z funkcjonalności Serwisu Internetowego w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem).
  10. USŁUGODAWCA – spółka DELKOM 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037202; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP: 5881943861; REGON: 19202076900000, adres poczty elektronicznej: info@foxo365.pl oraz numer telefonu: 58 506 55 76.
  11. ZAPYTANIE – zgłoszenie przez Usługobiorcę chęci zawarcia umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą.
3)     OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FOXO365.PL
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Katalogi, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej, lecz co najwyżej zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: od 1400 x 900 do 5120 x 2880 pikseli; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatnościopublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
4)     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Formularz Kontaktowy, Formularz Zapytania oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Zapytania przez Usługobiorcę może doprowadzić do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W każdym przypadku Usługobiorca informowany jest przed zawarciem umowy o konieczności dokonania zapłaty oraz o wysokości wszystkich należności.
 3. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę pierwszej interesującej go Usługi, która zostaje dodana do pamięci podręcznej Serwisu Internetowego. Złożenie Zapytania następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zapytania i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Zapytaj o ofertę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, a także informacji dotyczących przedmiotu Zapytania: rodzaj oraz ilość Usług.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zapytania – z chwilą złożenia Zapytania Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@foxo365.pl.
5)     WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług przedstawionych na stronie Serwisu Internetowego możliwe jest po złożeniu przez Usługobiorcę Zapytania zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu.
 2. Zapytanie Usługobiorcy ma charakter niewiążącego zapytania ofertowego, na podstawie którego Usługodawca może dopiero nawiązać z Usługobiorcą kontakt (drogą mailową lub telefoniczną) w celu zaprezentowania mu dopasowanej oferty Usługi. Serwis Internetowy pozwala zatem wyłącznie na złożenie indywidualnego zapytania ofertowego przez Usługobiorcę, co może doprowadzić do zawarcia umowy z Usługodawcą.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje zawsze poza Serwisem Internetowym po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy. Warunki świadczenia Usług regulowane są w szczególności odrębną umową pisemną zawieraną przez Usługodawcę z Usługobiorcą w przypadku, gdy Usługobiorca wyrazi wolę przyjęcia zaproponowanej mu oferty.
6)     KONTAKT Z FOXO365.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: info@foxo365.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

7)     REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 i następne Kodeksu Cywilnego).

2.       Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@foxo365.pl.

1.       Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8)     PRAWA AUTORSKIE

9.       Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

10.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9)     POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 3. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, a w razie ich braku – jedynie do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
10)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zakupione Usługi.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Foxo365.pl